5 novembro 2016. Hard GZ+ Beelattor+ Eleka Family+ Karba+ Kraken+ Nouvell&Kepi9zero + Santiaguni. Medievo Club, Lugo.