31 outubro 2014. DrThink. Festa Halloween na Cruz. Lugo.