30 agosto 2019. Taninos Maduros na Noite Meiga. Sarria.